سیستم ضد سرقت خودرو (3)

اجزای اصلی سیستم ایموبیلایزر ( نسل دوم به بعد) :

از نسل دوم به بعد ، فرستنده کلید دارای  CHIPالکترونیکی می باشد . در ضمن قطعه ترانسپوندر نیز به سیستم اضافه شده است پس از باز کردن درها و جا دادن کلید در جا سوییچی ، مثبت سوئیچ به دکودر رفته و دکودر از ترانسپوندر می خواهد که کد ارسالی از سوی  CHIPرا کنترل کند ارتباط بین  CHIPو ترانسپوندر توسط جریان القایی صورت می پذیرد.

 ترانسپوندر

قسمت الکترونیکی حلقه ترانسپوندر یک جریان متناوب با فرکانس بالا به سیم پیچ (بوبین) آن می دهد .

در دور بوبین به دلیل این جریان یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود در داخل CHIP نیز یک عنصر مغناطیسی وجود دارد و  CHIPبر اساس کدی که دارد و نوع برنامه اش سیگنال را تغییر می دهد و نهایتاً سیگنال(جریان) در ترانسپوندر عوض می شود و با استفاده از یک خط ارتباطی ، حلقه جوابی به دکودر می دهد و کد CHIPرا می پرسد در واقع  ، CHIPمیدان مغناطیسی ترانسپوندر را تغییر می دهد و سیگنال جدید از ترانسپوندر به دکودر می رود و این سیگنال جدید همان کد ارسالی است ترانسپوندر فقط جابجا کننده سیگنال است و می توان از روی یک خودرو باز کرد و روی یک خودروی دیگر آن را نصب نمود بدون آنکه در عملکرد سیستم مشکلی ایجاد شود .

CHIPمیزان برق مورد نیاز را از جریان القایی حلقه دریافت می کند در خودرو زانتیا از قطعه CPHبه جای  UCHاستفاده می گردد که به لحاظ عملکردی در سیستم ایموبیلایزر ، تفاوت چندانی ندارد و صرفا نام آن متفاوت است .

9ایموبیلایزر

10ایموبیلایزر

ترانسپوندر  4رشته سیم دارد .

  • منبع تغذیه (مثبت)
  • اتصال بدنه (منفی)
  • سیگنال رفت
  • سیگنال برگشت

در بعضی خودروها  3سیمه می باشد به شکلی که سیگنال رفت و برگشت از طریق یک سیم جابجا می شود .

دکودر

پس از آنکه دکودر از طریق ترانسپوندر کد  CHIPرا کنترل نمود اگر کد  CHIPبا کد حافظه دکودر یکی باشد در این صورت دکودر یک کد جدید ایجاد نموده و به  ECUانژکتور می فرستد و قفل آن را باز کرده و نهایتاً منجر به روشن شدن خودرو می شود . تا سال  1997دکودر به صورت یک قطعه جداگانه بوده لکن امروزه دکودر در داخل  UCHقرار گرفته است و هر جا صحبت از دکودر شد منظور همان  UCHمی باشد. در خصوص وظایف دیگر UCHدر اطلاعیه های دیگر صحبت خواهد شد .

11ایموبیلایزر

12ایموبیلایزر

فیلدهای خالی داخل دکودر

در داخل دکودر  4فضا به منظور معرفی 4عدد  CHIPوجـود دارد (بسته به نوع سیستم بعضاً قابلیت تعریف دو کلید وجود دارد) یکی از محاسن سیستمهای نسل دوم این است که با گم شدن یک کلید می توان فضای معرفی شده برای کلید گـم شـده را بـه یـک کلید دیگر اختصاص داد به این معنی که یک کلیـد دو بـار تعریـف شده است لذا کلید گم شده عملا از کار می افتد و در صـورتی کـه مالک خودرو آن را پیدا نمود می توان مجددا آن را تعریف نماید.

نحوه کارکرد سیستم پس از تائید کد توسط دکودر در سیستمهای CRYPTED

پس از آنکه دکودر از طریق ترانسپوندر کد  CHIPرا کنترل نمود اگر کد  CHIPبا کد حافظه دکودر یکی باشد امکان استارت خـودرو وجـود دارد در ایـن حالـت ، UCHکــامپیوتر انژکتــور را فــرا مــی خوانــد بــدین صــورت کــه یــک شــماره بــه کــامپیوتر انژکتــور مــی فرســتد و کــامپیوتر شــروع بــه حســاب کــردن می کند در کامپیوتر انژکتور این شماره در یک فرمول ریاضی قرار می گیرد و دقیقا در  UCHنیز همین کار انجام می شود (هر دو با یک شـماره و یـک الگـوریتم کارمی کنند)وقتی نتیجه در دو کامپیوتر یکی شد با یکدیگر صحبت نموده و وقتی شماره ها یکی شدند  UCHیک کد جدید می سـازد و بـه کـامپیوتر انژکتـور می فرستد تا قفل آن باز شود . لذا هر بار کد اولیه در فرمول ریاضی تغییر می کند و کد مذکور ثابت نمی باشد و این امر سبب می شود که امکان کپی نمودن کـد غیر ممکن گردد . می توان گفت که فرمول موجود در کامپیوترها به لحاظ ریاضی بر اساس منطق ( سری و دنباله) کار می کننـد . دکـودر یـک شـماره انـداز دارد و کلید نیز یک شماره انداز دیگر) کنتور( . لذا اگر تعداد فشار دکمه ریموت )در حالتی که منجر به باز شدن در نگردد( زیر عدد  1000باشد با اولین بار روشن کـردن خودرو شماره های دو کنتور دکودر و ریموت با هم مجدداً تطابق پیدا می کنند ولی اگر شخصی آن را بیش از  1000بار فشار دهد کلید دسنکرونیزه می شود .

14ایموبیلایزر

14ایموبیلایزر

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید