سیستم ضدسرقت خودرو (4)

نسل سوم سیستم های ضد سرقت

سیســــتم (ENCRYPTED) V2کـه مجهــز بــه سیســتم MULTIPLEX باشــد نســل ســوم سیســتمهای ایمــوبیلایزر را تشکیل می دهد در خودروهای نسل سوم به جای استفاده از کلید و سیستم ترانسپوندر از سیسـتم کـارت و  card readerاسـتفاده مـی شـود در سیسـتم مـذکور نیـز ماننـد نسـل دوم یـک chip الکترونیکی داخل کارت مخصوص خودرو قرار دارد به شکلی کـه پس از قرار دادن کارت با فشار دکمه اسـتارت نسـبت بـه روشـن کردن خودرو اقدام خواهد شد. وقتی کارت به صورت نیمه در کـارت خـوان قـرار گیـرد رادیـو و چراغهای خودرو روشن می شود .

ولی هنگامی که کارت به طـور کامـل در کـارت خـوان قـرار گیـرد جریان به  UCHمی رسد و از کارت خوان می خواهد که کارت را شناسایی کند .بعد از شناسایی کارت ،دکودر داخل  UCHیک کـد به سمت قفل الکترونیکی فرمان می فرستد و اگر کد درسـت باشـد قفل باز می شود و این یک کد کاملا جداگانه است تمامی این ارتباطات در شبکه MULTI-PLEXبوده و هنگامی که قفـل فرمـان آزاد شـد بـه  UCHاطـلاع داده مـی شـود کـه قفـل الکترونیکی فرمان باز شده است .

 15ایموبیلایزر

نمای شماتیک سیستم های نسل سوم

  • کارت روشن کردن خودرو
  • (card reader) کارت خوان
  • UCH یا پردازشگر اصلی سیستم ضـد سـرقت کـه دکودر در داخل آن واقع است .
  • عناصـری کـه پـس از هـم خـوانی کـد ارسـالی بـه کامپیوتر انژکتور از طریق UCHفعال می شوند نظیـر قفل الکترونیکی فرمان در وهله اول و در مرحله بعـدی سایر اجزا مانند انژکتورها ، پمپ بنزین وسیستم جرقه .

16ایموبیلایزر

شبکه MULTIPLEX  ( VAN  یاCAN )

سیم های ارتباطی ( غیر از سیستم MULTIPLEX )

ارتباطات القایی (ارسال امواج رادیو فرکانسی )

اجزای اصلی سیستم به قرار زیر می باشد :

1- کارت خودرو (به جای سوییچ 

2- کارت خوان 

3- UCH

4- قفل الکترونیکی فرمان

5- ECU انژکتور

6- صفحه داشبورد

7- سایر ECU های متصل در شبکه مالتی پلکس

18ایموبیلایزر18ایموبیلایزر

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید