کنترل های کنار فرمان

وظیفه این کنترلها ، فعال یا غیر فعال کردن تجهیزات الکتریکی خودرو به شرح زیر می باشد :

-  چراغ های خودرو

-  راهنما

-  بوق

-  برف پاک کن های جلو و عقب

-  کنترل رادیو

-  تریپ کامپیوتر

-  کروز کنترل

تمامی موارد فوق باید به گونه ای باشد که راننده به راحتـی و بـدون نیـاز بـه برداشتن چشم از جاده و رها کردن فرمان به آنها دسترسی داشته باشد .

کنترلهای کنار فرمان ساده :

منظور از کنترلهای ساده آن نوع کنترلهایی است که در آنها هر کلیـد کنتـرل از طریق یک سیم اختصاصـی کنتـرل سیسـتم مربوطـه را انجـام مـی دهـد . هـر موقعیت دسته ، مانند یک کلید مجزا عمل مـی کنـد .( نظیـر خـودرو پرایـد) بـر حسـب نـوع خـودرو ، کنترلهـا یـا مسـتقیماً باعـث فعـال یـا غیـر فعـال کـردن سیستمهای الکتریکی می شوند و یا سیگنالی را برای یک کنترل یونیت ارسـال می کند تا کنترل یونیت دستور مناسب را به سیستم مربوطه ارسـال نمایـد در حالت دوم ، توسط دستگاه عیـب یـاب مـی تـوان تغییـر وضـعیت (status) را مشاهده نمود .

 

کنترلهای کنار فرمان جریان کم:

در این نوع از کنترلها از الکترونیک بهره گرفته شده است این به معنی آن است که هر موقعیت دسته کنترل ، مرتبط با یک مدار الکترونیکی بوده که درخواست مربوطه را به صورت کد در آورده و برای کامپیوتر ارسال می کند .

مزیت استفاده از این تکنولوژی کاهش مقدار سیمها در قسمت بالایی میل فرمان و نیز کاهش عمده شدت جریـان عبـوری از کلیـدها می باشد این تکنولوژی در خصوص چراغها و برف پاک کن بکار گرفته شده و قسمت اصلی آن تشکیل شده از شبکه ای از دیودها که در واحد کنترل مربوطه قرار گرفته اند .

نحوه کارکرد : شبکه دیودها توسط  10سیم و به شرح زیر از دو قسمت به  UCHیا کامپیوترمرکزی متصل می شود .

قسمت ورودی:  شامل  5سیم بوده و توسط  UCHو به واسطه یک مقاومت به برق مثبت متصل می شوند .

پایه های (10 ،13 ،8 ،12 ،4)

قسمت خروجی : شامل5 سیم بوده و توسط  UCHو به واسطه ترانزیستور به بدنه ( منفی) متصل می شوند ( پایه های 14 ،2 ،5 ،3و 9 )

هر کلید در کنترلهای فرمان متناظر با یکی از دیودها است در صورت بسته شدن هر کلید دیود مربوطه توسط  UCH و از راه مقاومت تغذیه می شود ( سمت آند)

در ضمن سمت کاتد متصل به ترانزیستور داخل  UCHمی باشد .

کنترل

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (1)

  1. جمعه, 28 مهر 1402 18:17
این نظر توسط مجری سایت به حداقل رسیده است

عالی وبسیار کاربردی..لایک دارین

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید