ترمز ضدقفل

سیستم ترمز ضد قفل ABS

در حين ترمزگيري ، اگر آهنگ كاهش سرعت چرخها بيشتر ازآهنگ كاهش سرعت خودرو شود ، چرخها قفل كرده و روى جاده مى لغزند .لغزش يا سر خوردن چرخها روي سطح جاده باعث كاهش فرمان پذيري خودرو و برخورد با مانع احتمالي روبرو خواهد شد. احتمالاً شاهد بوده ايد كه
رانندگان ورزيده وقتى احساس مى كنند كه چرخها قفل شده، شروع به پمپ كردن سريع پدال ترمز مى نمايند . اين همان كارى است كه سيستم ABS(Anti-lock Braking System) بطور اتوماتيك و حساب شده انجام مى دهد. قفل شدن چرخها معمولاً در جاده هاى يخى ، برفى
، لغزنده يا در سر پيچها اتفاق مى افتد. اين سيستم باعث جلوگيرى از سر خوردن خودرو و در نتيجه كنترل و فرمان پذيري بهتر و راحت تر آن مى شود .

ترمز ضدقفل3

تشریح عملکرد سیستم

اساساً در سيستم ترمز ضد قفل يك واحد كنترل الكترونيك ) ،(ECUتعدادى سنسور سرعت و يك ماژول هيدروليكي متشكل از چند سوپاپ ورودي و خروجي و يك پمپ برگرداننده فشار روغن ترمز وجود دارد. جزئيات عملكرد اين سيستم در خودروهاى مختلف متفاوت است ، اما آنچه امروزه رايج است استفاده از يك سنسور سرعت در هر چرخ جهت گزارش سرعت چرخ مربوطه به واحد كنترل الكترونيك ترمز ضد قفل مى باشد. در ترمزهايي كه منجر به لغزش چرخ نشود و تا زمانيكه سرعت چرخها يكسان باشد ABSدر عملكرد سيستم ترمز دخالتى نمى كند. اما اگر سرعت يك چرخ كمتر از چرخهاى ديگر شده و يا به سمت صفر ميل كند واحد كنترل الكترونيك ترمز ضد قفل در مرحله اول با مسدود نمودن سوپاپ ورودي مدار روغن آن چرخ، از افزايش فشار روغن مدار مربوطه جلوگيري نموده و در صورت ادامه احتمال لغزش چرخ در مرحله دوم با باز نمودن سوپاپ خروجي مدار مذكور و عملكرد پمپ برگرداننده ، فشار روغن را كاهش مي دهد. بدين ترتيب اين سيستم از قفل شدن چرخها جلوگيرى كرده و با مساوى نگه داشتن سرعت دورانى چرخها باعث حفظ فرمان پذيري و تعادل خودرو مى شود.بطور كلي واحد كنترل الكترونيك ترمز ضد قفل با سه استراتژي افزايش،حفظ و يا كاهش فشار روغن ترمز ارسالي به چرخها سعي در جلوگيري از قفل شدن چرخها به صورت مستقل دارد. اگر به هر دليل در عملكرد سيستم ABS اختلالى ايجاد شود ، واحد كنترل الكترونيك ترمز ضد قفل ضمن ذخيره نمودن عيب مذكور وروشن كردن چراغ هشدار بروز عيب ، عملكرد خود را كاملا متوقف نموده و اجازه مى دهد تا سيستم ترمز بصورت معمولى به فعاليت خود ادامه دهد .

ترمزضدقفل2

نکات قابل توجه در استفاده از ترمز ABS

  • در صورت روشن شدن چراغ هشدار بروز عيب ، ضمن حفظ خونسردى خود ، از رانندگى در جاده هاى لغزنده خوددارى كرده و در اسرع وقت به نمايندگى مجاز خودرو خود مراجعه فرماييد.
  • در مدلهاى مختلف خودروهاى مجهز به سيستم ABSعكس العمل پدال ترمز متفاوت است. در بعضى از خودروها در لحظه ترمز لرزش خفيفى زير پاى راننده احساس مى شود ويا در بعضى ديگر از خودروها پدال ترمز تا حدودى سفت مى شود. ضمنا صداى خفيفى نيز در حين فعاليت سيستم ABSشنيده مى شود .

مجموعه این واکنشها کاملا طبیعی است و نباید بعنوان ایراد تلقی موجب برداشتن پا از روی پدال ترمز شود.

  • در این دسته از خودروها فشار ثابت و یکنواخت را به پدال ترمز وارد کرده و از وارد آوردن فشار متناوب و غیر یکنواخت خودداری فرمایید. (مطابق تصویر زیر)

ترمزضدقفل

  • . از مزایای خودروهای مجهز به سیستم ABS کاهش حداقل ۱۰ درصدی طول مسیر ترمزی (فاصله ای که خودرو از لحظه ترمزتا توقف کامل طی می کند) می باشد لکن این موضوع بسته به وضعیت لغزندگی سطح جاده و همچنین ضریب اصطکاک بین چرخها و جاده متفاوت بوده و در برخی شرایط خاص ممکن است عملکرد سیستم ABS ضمن افزایش تعادل و فرمان پذیری خودرو باعث ازدیاد طول مسیر ترمزی گردد. لذا رعایت سرعت مطمئنه حفظ فاصله ایمن از خودرو جلویی خصوصاً در جاده های لغزنده شدیداً مورد توصیه می باشد.

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید