سیستم های ترمز

سیستم های ترمز

مایع ترمز

مایع ترمز نوعی روغن مخصوص است که خواص ویژه ای دارد ومی بایست در مقابل سرما بدون اینکه  غلیظ شود مقاومت کنـد علاوه بر این می بایستی به خوبی درجـه حـرارت بـالا را بـدون اینکه بجوشد تحمـل کنـد . در اثـر بجـوش آمـدن مـایع ترمـز حبابهایی در مدار ایجاد شده کـه باعـث مـی شـود خـودرو بـه سختی متوقف شود . مایع ترمز درون مخزنی قرار دارد کـه بـه روی پمپ ترمز قرار گرفته است . امروزه جـنس مخـزن طـوری انتخاب می شود که سطح مایع درون آن مشخص باشد .

خطوط ترمز

مایع ترمز از پمپ ترمز به وسـیله یـک سـری لولـه فلـزی و یـا لاستیکی به سمت چرخ ها منتقل می شـود ، لولـه هـای بکـار رفته باید بدون درز بوده و نقاط اتصال آنها محکم باشـند . لولـه های لاستیکی تقویت شده برای مسیرهایی که نیـاز بـه خمـش دارند مورد استفاده قرار می گیرند ، در صـورتیکه مسـیر روغـن نیاز به تعمیر داشته باشد بهترین روش ، جـایگزین کـردن کـل مسیر با لوله های جدید می باشد و در صورتی که این کار عملی نباشد می بایست از لولـه هـایی کـه مخصـوص اتصـالات ترمز است استفاده شود و هرگز نباید از لوله هـای برنجـی و یـا مسی برای تعمیر ترمز استــــــــفاده نمـود ، ایـن کـار غیـر مجاز می باشد .

 

سیستم ترمز الکتروهیدرولیک

(Electro Hydraulic Brake)

شرکت دایملر بنز به تازگی سیستم ترمز جدیدی را بانـام سیستم ترمز الکتروهیدرولیک ابداع نمـوده کـه ایمنـی و آسایش بیشتری را به صـاحبان ایـن گونـه اتومبیـل هـا پیشکش می نماید . این سیستم که تا چنـد وقـت دیگـر آماده تولید می گردد به منظور توزیع بهینـه فشـار ترمـز که به شرایط جاده بستگی دارد از سیستم حـس کننـده ترمز ضد قفل (ABS)و برنامه پایداری الکـــترونیکی (ESP) استفاده می کنـد. در ایـن سیسـتم بـر اسـاس اطلاعات دریافت شده از حس کننـده ، میکـرو کـامپیوتر تشخیص می دهد کـه کنتـرل اتومبیـل در حـال خـارج شدن از دست راننده است ، در این صـورت مقـدار فشـار لازم جـهت ترمز گرفتن را به طور جداگانه برای هر چرخ محاسبه می کند . فرایند فیزیکی ترمز گرفتن توسط یک واحد هیدرولیکی مرکزی که جایگزین بوستر ترمـز شـده است کنترل می شود . توسط یک آکومولاتور فشار بـالا و نیز شیرهای قابل کنترل الکترونیکی حداکثرفشـار مـورد نیاز جهت ترمز گرفتن بسیار سریع تولید مـی شـود کـه باعث کاهش مسافت ترمز گرفتن به میزان چنـدین متـر نسبت به سیستم های ترمز معمول می شود موضوع مهم دیگر که در این سیستم ها امکان پذیر میباشد ، تنظـیم فوق العاده حساس نیروی ترمز است و این امر بـه معنـی تضمین آسایش بیشتر برای سرنشینان خودرو می باشد. سیستم ترمز الکتروهیدرولیک اولـین پـیش نیـاز جهـت استفاده از سیستم هوشمندی است که در آینده رانندگی اتومبیل ها را به صورت کاملاً اتوماتیک برعهده دارد .

در قسمتی از جاده هـای اسـترالیا بـا سـطح خشـک و ترافیـک معمولی ، سرعت سنج اتومبیل عدد Km/h 110 را نشـان مـی دهد ( سرعت مجاز تردد در این جاده ) در این حـال راننـده بـا آرامش تمام به صندلی خود تکیه داده و رایانه خود را باز نموده و تعدادی  Faxارسال می نماید . اوهیچ گونه نگرانـی در مـورد تردد در جاده ندارد چون سیستم الکترونیک اطمینان می دهـد که اتومبیل حتماً قبل از سقوط به پرتگـاه مـی ایسـتد ، فاصـله مجاز با اتومبیل جلوئی را رعایت می نمایـد . راننـده اتوماتیـک الکترونیک یکی از مهمترین پروژه های تحقیقاتی دایملـر- بنـز برای اتومـــــبیل های آینده است . نام پروژه Vita&Mdsh می باشد . در این سیستم دوربین های ویدئویی وظیفـه ضـبط وضعیت جاده و شرایط تردد اتومبیـل هـای دیگـر را بـر عهـده دارند در حالیکه رایانـه هـای بـا کـارائی بـالا بطـور همزمـان سرعت ، فاصله و جهت اتومبیل را کنترل می نمایند .

 

حس کننده روی پدال ترمز

مطمئناً سیستم های هیدرولیکی ترمـز خودروهـای امـروزی در آینده توسط سیستمهای الکتروهیدرولیکی تکمیل مـی شـوند . به عبارت دیگر سیسـتم هـای ترمـز مجبـور خواهنـد بـود کـه علامتهای الکتریکی ارسال شـده از واحـدهای کنتـرل دیگـر را پردازش نمایند و آنها را به دستورات ترمز تبدیل نمایند . سپس عصر کامپیوتر در زمینه تکنولوژی ترمز شروع خواهـد شـد کـه ایجاد ایمنی و احساس آرامش برای سر نشینان وسیله نقلیـه از دست آوردهای آن خواهد بود . این سیسـتم عـلاوه بـر توانـایی ایجاد ارتباط دیجیتال با دیگر واحـدهای کنتـرل دارای قابلیـت های بسیار زیاد دیگری نیز می باشد . نیـروی ترمـز مـی توانـد بصورت مجزا برای هر چرخ محاسبه شود یعنی هنگام راننـدگی در شرایط غیر حرفه ای ، در آب و یا لغزندگی جاده ، راننـدگی سیستم ترمز الکتروهیدرولیک می تواند فشار مورد نیـاز جهت ترمز گرفتن را چند بار سریعتر از دیگر سیستم هـا فراهم نمایـد . بنـابراین در شـرایط خطرنـاک ، عملکـرد سیستم کمکی ترمز( ABS) کارایی بیشتری را فـراهم می نماید . اگر سیستم درک کند کـه اثـر ترمـز کـاهش یافته است بعنوان مثال توسط سوراخ شدن مسـیر ترمـز یک چرخ ، به صورت خودکار فشـار ترمـز را تعـدیل مـی نماید . در این سیستم حتی ارتعاشات معمولی پدال ترمز سیستم ضد قفل می تواند حذف گردد چون پدال ترمز و سیستم هیدرولیکی به هیدرولیکی از یکدیگر جـدا شـده اند . در ابتدای شروع بکار سیستم هنگامیکه خلاء توسط موتور تولید شود ، دیگر نیازی به بوستر خلاء نمی باشـد و قدرت ترمز کامل همیشه در دسـترس بـاقی مـی مانـد حتی هنگامی که اتومبیل خاموش اسـت . حـذف بوسـتر ترمز دارای منافع ایمنی دیگری نیـز مـی باشـد مـثلاً در تصادفات از ناحیه جلو این مجموعه بزرگ مـی توانـد بـه کابین راننده وارد شود و صدماتی را ایجاد نماید .

 

ترمز فشار بالا

قلب سیستم ترمز الکترو-هیدرولیک یک واحد هیدرولیک مرکزی است که به سیلندر اصلی شبیه ساز جابجایی پـدال ، چهـار دیسک ترمز و کامپیوتر این سیستم متصل است . این واحد جایگزین بوستر ترمز گردیده و به ماننـد یـک ایسـتگاه راه گـزین هیدرولیک جهت کنترل لغزش هنگام افزایش شتاب (ASC) و برنامه پایداری الکترونیک (ESP) عمل می نماید . توسط یک عیب یاب خودکار ، سیستم ترمز الکتروهیدرولیک وجود هرگونه نشتی در لوله ها را تشخیص داده وفوراً مسیر مربـوط بـه آن چرخ را مسدود می نماید. در صورت بروز این اشکال راننده فوراً توسط یک علامت خطر آگاه می گـردد . در سیسـتم هـای امروزی یک لوله ترمز معیوب می تواند منجر به ایجاد اشکال در کل سیستم ترمز گردد در حالی که در چنین وضعیتی EHB می تواند نیروی ترمز با قدرت کامل را برای سه چرخ دیگر فراهم نماید .

ترمز

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید