(2) ABS

ترمز ABS - قسمت دوم

ضریب لغزش

اگر  Vسرعت خودرو و vسرعت چرخها باشـد رابطـه ذیـل بیـانگر میـزان ضریب لغزش یاslipping  می باشد .

Slipping= (V-v)/V

مثلا در حالتی که خودرو با سرعت  120کیلومتر برساعت در حال حرکت می باشد و خودرو هیچ گونه ترمزگیری نـدارد سـرعت چرخهـا نیـز120 کیلومتر بر ساعت خواهد بود لذا میزان سر خوردن صفر در صد می باشد . هنگامی که در حالت ترمز گیری چرخها قفل می کند سرعت چرخهـا بـه صفر می رسد در حالی که هنوز سرعت خـودرو  120کیلـومتر بـر سـاعت می باشـد در ایـن حالـت برطبـق فرمـول  SLIPPINGمیـزان ضـریب سرخوردن  %100می باشد .

در نمودار روبرو خط سبز رنگ قدرت فرمانپذیری خودرو با افزایش میزان SLIPPING و کاهش ضریب چسبندگی چرخ با جاده را نشان می دهد و خط آبی رنگ بیانگر قدرت ترمز گیری می باشد . همــانطور کــه از نمــودار پیداســت مــاکزیمم قــدرت ترمزگیــری درSLIPPING  حدود  30درصد می باشد و بهترین حالـت ترمزگیـری بـا کنترل فرمان مناسب بین  %9لغایت  %30میزان  SLIPPINGمی باشـد و هدف از وجود ترمز  ABSنگهداشتن حـد ترمـز در بـازه معرفـی شـده می باشد .

نمودار عملکرد سیستم ترمز ABS

نمودار روبرو عملکرد ترمز  ABSرا نشان می دهد .همانطور کـه درشـکل مشاهده می نمایید تا میـزان  %20لغـزش ، ترمزگیـری از نـوع کلاسـیک می باشد از آن زمان به بعد ترمز ABSشروع به کار کرده و میزان ضریبSLIPPING را بین اعداد9و 30درصد نگه می دارد تا مانع از قفل شدن چرخها گردد .

در نقطه 30درصد  SLIPPINGبـه مـدت زمـان بسـیار کوتـاه (در حـد هزارم ثانیه) فشار مدار ترمز ثابت مانده و سپس افت می نماید این تغییرات به مدت  13بار در ثانیه اتفاق می افتد یعنی در هر ثانیـه 13 بار فرآیند فوق اتفاق می افتد تا مانع قفل شدن چرخها شود .

ترمز 5

لذا برای کارکرد صحیح سیستم ترمز  ABSو تعیین ضریب  SLIPPINGکامپیوتر  ABSعلاوه بر اطلاعات سرعت چرخ به اطلاعـات سـرعت خودرو نیز نیاز دارد .

در خودروهای بدون سنسور سرعت چرخ ، سرعت خودرو از روی دنده کیلومتر شمار داخل گیربکس ، به صفحه کیلومتر شمار مخابره مـی شـود .

اما در خودرو مجهز به سنسور سرعت چرخ سرعت خودرو توسط کامپیوتر به صورت زیر محاسبه می شود .

ترمز 6

لازم به توضیح می باشد بر اساس نوع برنامه ریزی کامپیوتر ، نحوه محاسبه سرعت خودرو متفاوت می باشد اطلاعات ذیل مربوط به یک مدل خاص از کامپیوتر ABSشرکت BOSCHمی باشد .

مثلا در یک نمونه دیگر از کامپیوتر ها وقتی تمامی سنسورها سالم است سرعت خودرو معادل بالاترین سرعت هر یک از سنسورهای چرخها می باشد .

ترمز 7ترمز 7

هواگیری مدار ترمز :

هواگیری سیستم ترمز به دو صورت انجام می پذیرد

 -1هواگیری کلاسیک مدار ترمز : جهت هواگیری کلاسیک سیستم ترمز به کتابچه راهنمای تعمیرات خودرو مراجعه نمایید هواگیری اصولا از دورترین چرخ به پمپ اصلی ترمز انجام می پذیرد .

 -2هواگیری سیستم ترمز :ABSهواگیری ترمز  ABSاز طریق دستگاه عیب یاب و در منوی BLEEDING (هواگیری) انجام می پذیرد .

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید