سیستم ACC

سیستم کنترل سرعت قابل تطبیق با خودرو مقابل (ACC)

در هنگام رانندگی ، راننده باید کاملا مراقب سـرعت و فاصـله خود با خودروهای دیگر باشد و در زمانی که سرعت و شرایط خودروهای دیگر تغییر می کند باید نـسبت بـه آن تغییـرات واکنش سریع انجام دهد تا فاصله و سرعت خود را نـسبت بـه خودروی جلوی خود تنظیم نماید و حادثه ای رخ ندهد . شرکت بوش امروزه سیستمی به نام سیـستم کنتـرل سـرعت قابـــل تطبیـــق بـــا شـــرایط جـــاده یـــا سیـــستم  ACC (Adaptive Cruise Control)را معرفـی کـرده اسـت.

سیستم  ACCسیستمی است که راننده می تواند خـودرو را در یک سرعت ثابت تنظیم کند و خـودرو بـا سـرعت تنظـیم شده ، حرکت می کنـد ، وقتـی کـه خـودرو بـه نزدیکـی خودرویی برسد که سرعت آن کمتر از سرعت تنظیم شده باشد ، سـرعت را کـاهش داده و سـرعت خـود را بـا سـرعت

اتومبیل روبرو تنظیم می نماید . هنگامی که خودرو از جلـوی خودروی مذکور کنار رود و یا راننده بخواهد از خودرو سـبقت بگیرد سیستم دوباره به سرعت تنظیم شده باز می گـردد. در شرایطی هم که اگر راننده تشخیص دهد که نیـاز بـه سـرعت بیشتر دارد و پدال گاز را بفشارد ، بعـد از اینکـه راننـده پـای خود را از روی پدال گاز بـر دارد دوبـاره سیـستم در سـرعت تنظیم شده باز خواهد گشت. تنهـا در صـورتی سیـستم غیـر فعـال مـی شـود کـه راننـده پـدال ترمـز را فـشار دهـد . بـا کوچکترین فشار بر روی پدال ترمز سیستم غیر فعال شـده و راننده باید خودش سرعت را تنظیم نماید.

ACC

اجزاء سیستم : ACC

در شکل زیر اجـزاء تـشکیل دهنـده سیـستم  ACCرا مـشاهده می کنید که به قرار زیر می باشد:

 1. سنــسور و رادار سیــستم  ACCبــه همــراه واحــد کنتــرل الکترونیکی ACC

 ECU .2واحد کنترل الکترونیکی موتور

 3. واحد کنترل الکترونیکـی  ESPو واحـد هیـدرولیکی سیـستم ESP

4. اهرم فعال کننده سیستم  ACCو نمایشگر صفحه کیلومتر

 5. دریچه گاز با کنترل الکترونیکی

 6. سنـسور هـای سیـستم  ESP ( مثـل : سنـسور زاویـه فرمـان ، سنسور سرعت چرخها و سنسور شتاب جانبی )

7. واحد کنترل الکترونیکی گیربکس اتوماتیک

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید کلیه اطلاعات مورد نیـاز سیـستم  ACCاز طریـق شـبکه  CANبـه واحـد کنتـرل الکترونیکی  ACCرسانده می شـود و همچنـین کلیـه فرمانهـای صادر شده از طرف سیستم  ACCنیز توسط سیـستم  CANبـه واحدهای عمل کننده ارسال می شود . از قطعات ذکر شده می توان به این نتیجه رسید کـه بـرای نـصب سیستم  ACCنیاز است که سیستم های زیر نیز بر روی خـودرو نصب باشد.

 1- سیستم کنتـرل الکترونیکـی موتـور(Motronic)کـه پدال گاز و دریچه گاز آن از نوع الکترونیکی باشد.

2- سیستم برنامه پایداری الکترونیکی (ESP)

 3- گیربکس اتوماتیک با کنترل الکترونیکی (Tiptronic)

4- سیستم شبکه مالتی پلکس (CAN)

ACC 2

 

 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید