ترمز الکترومغناطیسی

سیستم ترمز الکترومغناطیسی

این سیستم که با نام سیستم ترمز برقی(Brake by-wire) نیز شناخته می شود، فاقد هرگونه مدار هیدرولیکی ماننـد ترمز فعلی می باشد و اجزاء سیستم صرفاً قطعات الکتریکی و الکترونیکی می باشند. قطعات اصلی این سیـستم شـامل،ECU، سیمهای ارتباطی ، (BUS) سنسورها و عملگرها می باشند .

الکترومغناطیسی

در سیستمهای فعلی کلیه عملگرهای مدار توسط فشار هیدرولیکی روغن ترمز فعال می شوند در حالیکه در این سیستم کلیه عملگرها با جریان الکتریکی عمل می نمایند. در تکنولوژی جدید ولتاژی که سیستم جهت فعال سازی به آن نیـاز دارد،  40ولت می باشد.نحوه تبادل اطلاعـات بـین  ،ECU عملگرهـا، سنـسورها و دیگـر اجـزاء از طریـق پروتکـل خاصـی (TTP/C)صـورت می گیرد .لازم به یاد آوری است که در سیستم مولتی پلکس نیز از پروتکلهای  CANیا  VAN استفاده می گردد .این ارتباط به این ترتیب است که پروتکل فوق الذکر، دو کانال ارتباطی مستقل از یکدیگر را فراهم می آورد (شکل زیر) تا اینکه فریمهای اطلاعاتی ، حتی در صورت ایراد در مسیر نیز، انتقـال یابنـد. اسـتراتژی در نظـر گرفتـه شـده در ایـن سیستم این است که پیدایش یک عیب نباید در بقیه سیستم تاثیر داشته باشد.

در سیستمهای  ABSدر صورتی که عیبی در سیستم پدیدار شود، سیستم ترمز به حالـت عـادی برمـی گـردد و فقـط سیستم ضد قفل ترمز از مدار خارج می گردد امـا در سیـستمهای الکترومغناطیـسی وضـعیت وقـوع عیـب در سیـستم بوسیله اطلاعاتی که از عملگرها و سنسورهای مختلف دریافت می شود، شناسائی شده و وضعیتی را فراهم مـی آورد تـا سیستم ترمز از حالت  Back up استفاده کرده و خودرو همچنان قابلیت ترمز کردن را داشته باشد. 

مزایای استفاده از پروتکل  TTP/Cعبارتست از:

 •  سرعت بالای انتقال اطلاعات در سیمها ( 25 مگابایت در ثانیه)
 • راندمان 70تا 90درصدی انتقال اطلاعات
 • وجود دو کانال ارتباطی مستقل
 •  کاهش هزینه خدمات پس از فروش به دلیل کیفیت بالا

 

مزایای استفاده از سیستم ترمز الکترومغناطیسی به شرح زیر است:

 • کاهش زمان و مسافت ترمز
 • عدم لرزش پدال هنگام ترمزگیری( در صورت مجهز بودن به سیستم ABS)
 • بهینه شدن عملکرد پدال ترمز
 • نصب آسان به دلیل بهینه شدن مجموعه سیستم
 • حذف بوستر ترمزهای بزرگ

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (1)

 1. یکشنبه, 27 اسفند 1402 22:35
این نظر توسط مجری سایت به حداقل رسیده است

آیا این ترمز تا به حال روی ماشین های ایرانی نصب شده؟یا روی چه ماشین های نصب شده است؟

09170179488
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

 1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید