رنگ خودرو 1

 در ایـن مقاله انواع رنگ های موجود در صنعت خودروی کشور و خواص هریک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

رنگ از مشخصه های نور است و بدون تابش نور رنگ نیز معنا ندارد. برای اینکـه رنـگ را تجربه کنید میبایست موارد ذیل را داشته باشید؛ یک منبع نوری، یک شـیئ کـه بازتـاب نوری داشته باشد، چشم یا دریافت کننده نور. نور سفید مخلوطی از رنگهای قرمز، آبـی، زرد، سبز، نارنجی، بنفش می باشد. سبز دیدن یک رنگ بدین معنی است که فقـط رنـگ سبز بازتاب می شود مادامی که سایر رنگها جذب می شود. رنگ از چهار بخش کلی تشکیل شده است که وجود یا عدم وجود ذرات فلزی در ترکیـب، وابسته به نوع رنگ که در ادامه توضیح داده خواهد شد می باشد. ترکیبات اصلی رنـگ درشکل زیر نشان داده شده است.

رنگ 1

رزین ماده ایست که رنگدانه ها را بهـم اتـصال داده و بـه لایـه رنـگ جـلا و قـوام می بخشد. رنگدانه یا پیگمنت پودرهای رنگین قابل انحلال در آب یا حلال هستند که باعث پوشش رنگی می شوند. حلال یا  Solventعاملی اسـت کـه باعـث حـل کردن رزین می شود. تینر مایعی اسـت کـه بـرای رقیـق نمـودن و بدسـت آوردن غلظت مناسب رنگ بکار می رود. ذرات آلومینیوم یا مس و یا دیگر فلزات در کاربردهای رنگ متالیک بکار می روند.

در بازار کشور سه نوع رنگ به صورت کلی موجود می باشند که عبارتند از رنگهای سالید یا ساده که به آنها رنگ  21 نیز گفتـه می شود، رنگهای متالیک یا  54و رنگهای صدف یا پرل. تفاوت این رنگ ها در افزودنیهای بکار رفته در هریک و نوع بازتاب نور تابیده شده توسط این افزودنیها می باشد.

رنگهای سالید یا ساده شامل پیگمنت های پراکنده زیبایی است که کدری یکنواختی را ارائه میکند و در قبال ضخامت نرمالی از آن بازتاب نرمـالی از نور را انعکاس مـی دهـد. رنگهـای متالیـک شـامل پیگمنت هـا و ذرات متالیک است که اشعه های نوری را در زوایای مختلف انعکاس می دهد. رنگهای صدف یا پرل شامل برشهای بـسیار کوچـک از صـفحات عنـصر میکا است که بازتابهای نوری خاصی را خلق میکند که بـسته بـه میـزان نور تابیده شده و جهت نگاه کردن بیننده طیف آن تغییر می کند.

رنگ 2

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید