پایداری الکترونیکی (ESP)

معرفی برنامه پایداری الکترونیکی (ESP)

قابلیت فرمان پذیری و پایداری هر خودروئی بر اساس شرایط رانندگی ، وضعیت جاده و نیز میزان چسبندگی تایرهـا بـه سطح جاده متفاوت می باشد .

 در سیستم ترمزESP (Electronic Stability Program) در صورت نیاز بر اساس موقعیتهـای فوق الذکر ، رفتار خودرو با انجام عمل ترمزگیری مستقل بر روی چرخها متعادل مـی گـردد و خـودرو را در جـاده پایـدار نگـه می دارد. این پایداری تا زمانی ادامه می یابد که نیروی جانبی ایجاد شده توسط تایر جهت بقـای آن حـین عمـل دور زدن ، کـافی باشد در غیر این صورت دو حالت  Understeering و   Oversteeringپدید می آید که به شرح زیر می باشند :

: Understeering function

عمل مذکور که باعث از دست رفتن پایداری خودرو می شود ، در موارد زیر حادث می گردد :

 1- کاهش شدید چسبندگی بین تایرهای جلو و سطح جاده.

 2- در حالت فرمان دادن بیش از حد خودرو ( در برخی موارد)

 3- در حالت شتاب زیاد خودرو حین دور زدن ( در برخی موارد)

در ایـن مرحلــه سـرعت خــودرو حــول محـور  (Yaw Speed) Zکــافی نمی باشد.

ESP

: Oversteering function

عمل مذکور که باعث از دست رفتن پایداری خودرو می شود ، در موارد زیر حادث می گردد :

1- کاهش شدید چسبندگی بین تایرهای عقب و سطح جاده به جهت متعادل نگه داشتن خودرو در مسیر جاده.

2- در حالت شتاب منفی ناگهانی ( رها کردن ناگهانی پدال گاز)  در برخی موارد

 3- در حالت شتاب زیاد خودرو حین دور زدن. (در برخی موارد در خودروهای دیفرانسیل عقب )

در این مرحله سرعت خودرو حول محور  (Yaw Speed) Zبیش از حد زیاد است .

ESP 1

 کنترلUndersteering function  :

مرحله 1 : ترمزگیری چرخ داخلی عقب.

مرحله 2 : ترمزگیری چرخ داخلی جلو.

مرحله 3 : تنظیم دریچه گاز ( در صورت نیاز)

 ESP 2

کنترل Oversteering function :

مرحله  1 : ترمزگیری چرخ بیرونی عقب.

مرحله  :2ترمزگیری چرخ بیرونی جلو.

مرحله  3 : تنظیم دریچه گاز ( در صورت نیاز )

ESP 3

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

  1. ارسال نظر بعنوان یک مهمان ثبت نام یا ورود به حساب کاربری خود.
پیوست ها (0 / 100)
مکان خود را به اشتراک بگذارید